سلسله درس­هاي

تفسير قرآن و اخلاق

«لفظ جلالة «الله» دربر گيرندة تمام اسمای حسنای الهی»

«انسانِ کامل، مظهر اتمّ و اکمل اوصاف جمال و کمال پروردگار»

«قطعيّتِ مرگ و تأکيد و سوگند پروردگار در حتميّت قيامت و معاد»

«در معنای سلام به حضرات معصومين(عَلَيهِم­السَّلام) و ظاهر و باطن صلوات»

«اعتقاد به معاد، مهم ترين عامل بازدارندة انسان از گناهان و معاصی»

«معاد و برپايی قيامت، دليل روشن بر هدفمند بودنِ خلقت»

«يقين به مسافر بودنِ انسان در دنيا، عامل نجات و رستگاری»

«مرگ، وسيلة انتقال دهندة انسان از دار فنا به دار بقا»

«جلسة ششصد و هفتاد و هشت»

شامل: سورة مبارکة نساء، آيات شريفة 86 و 87

به تاريخ : 2 ربيع الثّانی 1437  ﻫ . ق

مطابق با 23 دی 1394 ﻫ . ش